คำนวณราคาเฉลี่ยหุ้น

จำนวนหุ้นในปัจจุบัน

ปัจจุบันมีราคาเฉลี่ย

จำนวนหุ้นที่ซื้อเพิ่ม

ราคาหุ้นที่ซื้อเพิ่ม