เครื่องมือคำนวณ Dilution Effect

ราคาหุ้นก่อน XR

ราคาใช้สิทธิเพิ่มทุน

อัตราส่วนหุ้นเดิม

อัตราส่วนหุ้นใหม่