ประเมินมูลค่าหุ้น ด้วยอัตราการเติบโตของกำไร

กำไรต่อหุ้นปัจจุบัน

อัตราการเติบโตของกำไรต่อปี (หน่วย %)

จำนวนปี

P/E เฉลี่ยย้อนหลัง

© 2023 Investich. All Rights Reserved.