Current Ratio

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) คืออัตราส่วนระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียน กับหนี้สินหมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) คือสินทรัพย์ที่แปลงเป็นเงินได้ภายใน 1 ปี

หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) คือหนี้สินที่แปลงเป็นเงินได้ภายใน 1 ปี

ค่านี้ถ้า > 1 แปลว่าสภาพคล่องสูง เพราะมีสินทรัพย์ที่แปลงเป็นเงินสดได้เร็วกว่าหนี้สินที่ต้องจ่ายในหนึ่งปี

ถ้า < 1 แปลว่าบริษัทขาดสภาพคล่อง เพราะอาจจะมีสินทรัพย์ไม่เพียงพอที่จะจ่ายหนี้

สูตรคำนวณ

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) สูตรคำนวณ

ตัวอย่างคำนวณ

บริษัท A มี สินทรัพย์หมุนเวียน 2,500,000 บาท มีหนี้สินหมุนเวียน 1,200,000 บาท

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) จะเท่ากับ 2,500,000/1,200,000 = 2.08 เท่า

ถือว่าบริษัท A มีสภาพคล่องสูงค่อนข้างมาก

เพิ่มเติม

  • ธุรกิจค้าปลีกมักจะมีเจ้าหนี้การค้าสูง (หนี้ที่ไม่มีดอกเบี้ย) ทำให้ Current Ratio อาจจะน้อยกว่า 1 เท่าได้ แต่ไม่ได้แปลว่าไม่ดี เพราะธุรกิจนี้เก็บเงินได้เร็ว และระยะเวลาจ่ายหนี้ก็นาน

  • จำเป็นต้องเข้าใจลักษณะธุรกิจ เพราะบางธุรกิจจำเป็นต้องลงทุนในสินทรัพย์ถาวร บางธุรกิจอาจจะไม่ต้อง โดยธุรกิจที่สร้างสาขาเอง จะมี Current Ratio ต่ำกว่า ธุรกิจที่เช่าพื้นที่เสมอ แต่นั่นไม่ได้แปลว่าธุรกิจนั้นจะไม่ดี

© 2023 Investich. All Rights Reserved.