Margin of safety

อธิบายส่วนเผื่อความปลอดภัย (Margin of safety)

ก่อนที่เราจะลงทุนหุ้นสักตัว เราควรต้องหามูลค่าที่เท้จริงหรือ Intrinsic value ของหุ้นตัวนั้นก่อน ซึ่งการได้มาของมูลค่าที่แท้จริงเราจะต้องคาดการณ์กำไรและการเติบโตในอนาคตของกิจการ

สมมุติเราคำนวณมาแล้วว่าหุ้นตัวนี้มีมูลค่าแท้จริงอยู่ 100 บาทต่อหุ้น

ถามว่าถ้าราคาตลาดตอนนี้คือ 100 บาทพอดีแล้วเราควรจะซื้อทันทีไหม?

คำตอบก็คือยังไม่ควร เราควรซื้อที่ราคาต่ำกว่า 100 บาท ซึ่งนั่นคือการที่เรามีส่วนเผื่อความปลอดภัย (Margin of safety)

ถ้าเราซื้อหุ้นตัวนั้นได้ที่ 80 บาท แปลว่าเรามี Margin of safety อยู่ 20% นั่นเอง

ทำไมเราควรมี Margin of safety?

เพราะกำไรที่เราคาดการณ์ อาจจะคลาดเคลื่อนได้ สมมุติว่าเราคาดการณ์ผิด ทำให้มูลค่าที่แท้จริงอาจจะอยู่ที่ 90 บาท ถ้าเราซื้อได้ที่ราคา 80 บาท เราก็ยังกำไรอยู่ แต่ถ้าเราซื้อที่ 100 บาท เราอาจจะขาดทุนไป 10% นั่นเอง

© 2023 Investich. All Rights Reserved.