D/E

D/E Ratio (Debt to Equity Ratio) คืออัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น

เป็นค่าที่แสดงว่าส่วนที่เป็นหนี้สินนั้น เป็นกี่เท่าของส่วนที่เป็นเจ้าของ ถ้าค่านี้มีค่าน้อยก็แปลว่าบริษัทมีหนี้น้อย คือใช้เงินส่วนใหญ่ของตัวบริษัทเองในการทำธุรกิจ ซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงของธุรกิจที่มีน้อยกว่าด้วย

ถ้าค่านี้ > 1 แปลว่า หนี้มากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้น คือหนี้เยอะ มีความเสี่ยงกว่า

ถ้า = 1 แปลว่าหนี้เท่ากับส่วนของผู้ถือหุ้น

ถ้า < 1 แปลว่าส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่านี้ สะท้อนว่าหนี้น้อยความเสี่ยงน้อย

อัตราส่วนนี้คำนวณได้จากสูตรด้านล่าง

สูตรคำนวณ D/E Ratio

ข้อควรระวัง

กิจการบางประเภทเช่น ค่าปลีก จะมีหนี้สูง แต่หนี้ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้า คือหนี้ที่ไม่มีดอกเบี้ย เป็นการนำของเขามาขายก่อน แล้วค่อยนำเงินไปให้เขาในอนาคต อาจจะเป็น 1-2 เดือนข้างหน้าแล้วแต่อำนาจการต่อรอง ถ้าหนี้ส่วนนี้เยอะอาจบ่งบอกได้ว่าบริษัทมีอำนาจในการต่อรองสูงอีกด้วย

ถ้าเราไปดูงบกลุ่มค่าปลีก เช่น makro, hmpro เราจะเห็นว่า D/E จะมีค่าสูง แต่สูงเพราะมีเจ้าหนี้การค้าที่ไม่มีดอกเบี้ยเยอะนั่นเอง

เพิ่มเติม

D/E ratio ยังบ่งบอกได้ถึงความสามารถในการขยายกิจการในอนาคตด้วย ถ้ากิจการต้องการขยาย จะต้องใช้เงินทุน ซึ่งอาจจะได้จากการกู้ธนาคารหรือการเพิ่มทุน แต่ถ้า D/E เยอะหรือหนี้เยอะ ก็อาจจะทำให้กู้ไม่ผ่าน ถ้ากิจการเลือกจะเพิ่มทุน ก็จะทำให้เกิด Dilution Effect (จำนวนหุ้นจะเพิ่มขึ้น แต่กิจการกำไรเท่าเดิม ทำให้กำไรต่อหุ้นลดลง ผลตอบแทนของเราก็จะลดลงอยู่ดี)

© 2023 Investich. All Rights Reserved.